پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن )

نویسندگان: محمدهادی اعظمی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مرتضی حسینی غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ساپونین بر متابولیت های خونی و 36 و 54 میلی گرم ساپونین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی، ، کاملا تصادفی استفاده شد. بزغاله ها به طور تصادفی به تیمارهای 0 اختصاص داده شدند. آزمایش به مدت 60 روز شامل، 15 روز دوره عادت پذیری پیش از آزمایش و 3 دوره 15 روزه عادت پذیری و نمونه برداری حین آزمایش، انجام شد. خوراک در دو وعده صبح و بعد از ظهر ( 8:00 و 20:00 ) به بزغاله ها ارائه شد. ساپونین خالص در 10 میلی لیتر آب مقطر حل می شد و قبل از وعده صبحگاهی خوراک دهی بوسیله سرنگ تغذیه اجباری می شد. نمونه های خونی در فاصله های زمانی 15 روزه از سیاهرگ وداج گردنی گرفته شد. نمونه های مایع شکمبه بوسیله لوله معدی در زمان اندازه گیری و ثبت می شد. پس از pH ، متر pH های قبل از خوراک، 2 و 4 ساعت بعد از خوراک گرفته و بلافاصله توسط دستگاه آنالیز شدند. آنالیز داده های خونی نشان داد که تفاوت غلظت SAS نرم افزار 9.2 GLM آنالیز آزمایشگاهی، داده ها بوسیله رویه گلوکز، تریگلیسیرید و اوره خون تیمارهای مختلف ساپونین از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارند. اما سطح کلسترول در 0 میلی گرم ساپونین در هرکیلوگرم ماده خشک مصرفی بطور معنیداری / گروههای دریافت کننده 36 و 54 از گروه دریافت کننده 0 نشان داد که تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف آزمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, ساپونین , متابولیت های خونی , pH شکمبه , بزغاله نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032218,
author = {اعظمی, محمدهادی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and حسینی غفاری, مرتضی},
title = {تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ساپونین - متابولیت های خونی - pH شکمبه - بزغاله نر سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن
%A اعظمی, محمدهادی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A حسینی غفاری, مرتضی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]