پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین )

نویسندگان: صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم غنی شده با گاز آمونیاک برعملکرد، پارامتر های - شکمبه ای و ارزیابی اقتصادی استفاده از این دو علوفه در جیره تلیسه های هلشتاین انجام شد. 15 راس تلیسه با سن حدود 10 265,3 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار به مدت 2 ماه با جیره های کاملا مخلوط ± 9 ماه و متوسط وزن 25,4 ٪ 18 ٪ سیلوی ذرت + 18 ٪ کاه غنی شده + 32 ( 36 ٪ سیلوی ذرت + 32 ٪ یونجه + 32 ٪ کنسانتره، ( 2 ( زیر تغذیه شدند: ( 1 36 ٪ کاه غنی شده + 32 ٪ یونجه + 32 ٪ کنسانتره. نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین ماده ( یونجه + 32 ٪ کنسانتره، ( 3 ارزیابی .(p‹0/ خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه و ارتفاع جدوگاه و ضریب تبدیل در بین تیمارها معنی دار نیست( 05 اقتصادی نشان داد که به طور متوسط برای هرکیلوگرم افزایشوزن، در تیمار 3 و نیز تیمار 2 نسبت به تیمار 1 به ترتیب 3860 و 3935 ریال صرفه جویی صورت می گیرد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاه فرآوری شده با 4 درصد گاز آمونیاک را می توان به طور کامل جایگزین سیلوی ذرت در جیره تلیسه های هلشتاین کرد، بدون اینکه اثر منفی بر عملکرد آنها داشته باشد.

کلمات کلیدی

, کاه گندم , آمونیاک , سیلوی ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032219,
author = {صادقی, صمد and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کاه گندم - آمونیاک - سیلوی ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین
%A صادقی, صمد
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]