پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر )

نویسندگان: علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: صمغ گیاه آنغوزه سابقه مصرف دارویی طولانی در طب سنتی دارد. به منظور بررسی اثرات عصاره آنغوزه بر عملکرد 250 گرم و به مدت 14 - تولید مثلی رتهای نر،آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی 32 سر رت با میانگین وزنی 220 ، روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل و گروههای دریافت کننده عصاره با دریافت دز درون صفاقی به ترتیب 75 150 و 300 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان بود. نتایج این پژوهش نشان داد که غلظت 300 میلیگرم عصاره سبب شد. تعداد سلولهای لایدیگ و ترشح تستوسترون با افزایش غلظت عصاره کاهش AST و ALT افزایش غلظت آنزیمهای کبدی یافت. باتوجه به نتایج بدست آمده غلظتهای بالا عصاره ایجاد اثرات سمی نموده و عملکرد تولید مثلی را کاهش میدهد.

کلمات کلیدی

, آنغوزه, رت ویستار, عملکرد تولید مثلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032225,
author = {ایوبی, علیرضا and آرشامی, جواد and ولی زاده, رضا and موسوی, زهرا and موسائی, امیر},
title = {تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آنغوزه، رت ویستار، عملکرد تولید مثلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر
%A ایوبی, علیرضا
%A آرشامی, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A موسوی, زهرا
%A موسائی, امیر
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]