سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب , 2012-12-25

عنوان : ( بررسی تغییرات ریزساختاری در نتیجه آنیل نمونه های فولادی کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب جریان گردابی )

نویسندگان: مصطفی سیف پور , مهرداد کاشفی تربتی , محمد مزینانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه ی اخیر علاوه بر شناسایی ترکو عیوبکه شناختهترین کاربرد آزمون غیر مخرب جریان گردابی میباشد، مطالعات زیادی در زمینهی شناسایی و بررسی ریزساختاری مواد با استفاده از این روش انجام گرفته است.در این پژوهش،تأثیر فرایند آنیل نمونههای کار سرد شده بر روی خروجی های آزمون جریان گردابی مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور،ورق فولادی کم کربن نورد سرد شده در دمای 575 به مدت زمان های مختلفآنیل شد.سپسآزمون جریان گردابی،سختی سنجی و ارزیابیهای میکروسکوپی بر روی نمونه ها انجام شد.آنیل نمونههای نورد سرد شده موجبتغییر در چگالی نابجایی ها و شکل دانهها می شود،بنابراین انتظار میرود که پارامترهای خروجی آزمون جریان گردابی در نتیجهی این فرایند تحتتأثیر قرار بگیرند.نتایج حاصل نشان دهندهی دقتخوب و قابل قبول روش جریان گردابی در مقایسه با دو روشسختی سنجی و ارزیابی های میکروسکوپی در مرحلهی تبلور مجدد است.با این حال،در مرحلهی بازیابی تنها خروجی های آزمون جریان گردابی حساسیتخوبی نشان می دهند.بنابراین با استفاده از این روشمی توان با صرفهزینه و زمان کمتر به بررسی دقیقتر ریزساختار نمونهها حین تحولاتی که در فرایند آنیل نمونههای کار سرد شده اتفاق میافتد پرداخت.

کلمات کلیدی

, آزمون جریان گردابی, فولاد کم کربن, کار سرد, آنیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032260,
author = {سیف پور, مصطفی and کاشفی تربتی, مهرداد and مزینانی, محمد},
title = {بررسی تغییرات ریزساختاری در نتیجه آنیل نمونه های فولادی کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب جریان گردابی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آزمون جریان گردابی، فولاد کم کربن، کار سرد، آنیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات ریزساختاری در نتیجه آنیل نمونه های فولادی کم کربن کار سرد شده به روش غیر مخرب جریان گردابی
%A سیف پور, مصطفی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A مزینانی, محمد
%J سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
%D 2012

[Download]