پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن )

نویسندگان: مرتضی حسینی غفاری , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد خوروش , سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محمدهادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثر پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب 25 روز استفاده گردید. ± 38 کیلوگرم و روزهای شیردهی 4 /15 ± 1/ شیر، از 15 راس بز شیری سانن با میانگین وزن بدن 2 30 درصد یونجه، 20 درصد سیلاژ ذرت و 50 درصد کنسانتره به همراه 2 درصد روغن ماهی، ( تیمارهای آزمایشی شامل: 1 30 درصد پوسته پسته، 20 درصد سیلاژ ذرت و 50 درصد کنسانتره به همراه 2 درصد روغن ماهی و 3) مشابه تیمار 2 که (2 در سطح یک درصد ماده خشک جیره با پلی اتیلن گلیکول مکمل میشد. نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت شیر وجود ندارد. C در اسیدهای چرب کوتاه، متوسط و بلند زنجیر به استثنای اسید چرب ترانس 18:1 (P<0/ معنیداری ( 05 در شیر به صورت معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت، به طوری که بیشترین C میزان اسید چرب ترانس 18:1 میزان این اسید چرب مربوط به تیمار 2 بود. در نتیجه استفاده از تانن میتواند راهکار مفیدی برای افزایش اسیدهای چرب ترانس شیر از طریق تغییر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه باشد و روغن ماهی نیز اثر تقویتی بر افزایش این اسید چرب در شیر دارد.

کلمات کلیدی

, پوسته پسته , پلی اتیلن گلیکول , روغن ماهی , اسید چرب شیر , بز سانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032310,
author = {حسینی غفاری, مرتضی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and محمد خوروش and وکیلی, سیدعلیرضا and خرمی, بهزاد and اعظمی, محمدهادی},
title = {اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوسته پسته - پلی اتیلن گلیکول - روغن ماهی - اسید چرب شیر - بز سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن
%A حسینی غفاری, مرتضی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمد خوروش
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A خرمی, بهزاد
%A اعظمی, محمدهادی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]