پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( مقایسه ارزش تعذیه ای علوفه و دانه خلر با یونجه وکاه گندم به روش تولید گاز )

نویسندگان: فواد فیروزی , عباسعلی ناصریان , سعید کامل ارومیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و قابلیت تولید گاز علوفه خلر یونجه و کاه گندم مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز شیمیایی نمونهها نشان میدهد که کمترین و ،(Lathyrus sativus grain) 24/ دانه خلر با 2 .(P<0/ 10 برای دانه و علوفه خلر حاصل شد( 05 / 3 و 8 / بیشترین مقدار خاکستر خام به ترتیب با میزان 1 2درصد / 13 درصد و کاه گندم 9 / 20 درصد ، علوفه خلر 9 / درصد پروتئین خام بیشترین مقدار را در مقایسه با علوفه یونجه 2 حجم .(P<0/ کاه بیشترین میزان را دارا بود( 05 NDF و ADF نتایج نشان میدهد دانه خلر کمترین میزان .(P<0/ داشت ( 05 173 میلی لیتر، علوفه / 342 میلی لیتر در مقایسه با علوفه یونجه 1 / گاز تولیدی از بخش نامحلول اما قابل تخمیر دانه خلر 8 ثابت نرخ تولید گاز نمونههای خوراکی به ترتیب برای .(P<0/ 120 میلی لیتر بیشتر بود ( 05 / 159 میلی لیتر، کاه گندم 7 / خلر 8 0 به دست آمد. با توجه به پایین بودن میزان /032 ،0/051 ،0/ 06 ،0/ دانه خلر، علوفه یونجه، علوفه خلر و کاه گندم 125 15 ) و نزدیک بودن میزان پروتئین و تولید گاز علوفه یونجه و علوفه خلر می توان از - پروتئین یونجه در ایران (حدود 14 علوفه خلر به عنوان جاییگزین مناسب یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده کرد

کلمات کلیدی

, علوفه خلر, ارزیابی خوراک , تولید گاز, مقدار انرژی, تخمیر پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032313,
author = {فیروزی, فواد and ناصریان, عباسعلی and کامل ارومیه, سعید},
title = {مقایسه ارزش تعذیه ای علوفه و دانه خلر با یونجه وکاه گندم به روش تولید گاز},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {علوفه خلر- ارزیابی خوراک - تولید گاز- مقدار انرژی- تخمیر پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ارزش تعذیه ای علوفه و دانه خلر با یونجه وکاه گندم به روش تولید گاز
%A فیروزی, فواد
%A ناصریان, عباسعلی
%A کامل ارومیه, سعید
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]