پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر نوع روغن و روش فرآوری دانه جو بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی بررسی گردید. تعداد 4 رأس گوسفند نر 4 مورد استفاده قرار گرفت. از دو نوع روغن پنبه دانه و کلزا و دو روش فرآوری دانه جو (آسیاب کردن و × بلوچی در قالب طرح مربع لاتین 4 پلت کردن) استفاده گردید. منبع چربی و فرآوری دانه جو قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام، دیواره سلولی و بین نیتروژن دفعی از طریق ادرار و مدفوع و نیز میزان هضم و ابقا .(P> 0/ دیواره سلولی بدون همی سلولز را تحت تاثیر قرار نداد ( 05 همچنین میزان (P >0/ نیتروژن تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت و تحت تاثیر منبع چربی و فرآوری دانه جو قرار نگرفت ( 05 تغذیه منابع متفاوت .(P> 0/ نیتروژن مدفوع، ادرار و ابقاء آن به صورت درصدی از نیتروژن مصرفی تفاوتی بین تیمارها وجود نداشت ( 05 روغن با روش های مختلف فرآوری دانه جو تأثیر چندانی بر عملکرد گوسفندان نداشت؛ هرچند مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, روغن , فرآوری , دانه جو , گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032316,
author = {یونس علی علی جو and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {روغن - فرآوری - دانه جو - گوسفند بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی
%A یونس علی علی جو
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]