پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش، اثرات جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه - های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی بررسی شد. بدین منظور 3 رأس گوسفند نر بلوچی مجهز به کانولای شکمبهای و شیردانی در قالب یک طرح چرخشی به صورت کاملا تصادفی قرار گرفتند. دوره آزمایش بین هر دوره بود. تیمارها شامل 1) شاهد (یونجه)، Break Time شامل 20 روز عادت پذیری، 5 روز نمونهگیری و 10 روز برنامه (Mixed) 30 % پوسته پسته بر اساس ماده خشک بود. دادهها با استفاده از رویه ( %15 یونجه + 15 % پوسته پسته و 3 (2 9 تجزیه آماری شدند. خوراک مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم کل / ویرایش 1 SAS آماری اختلاف معنیداری بین تیمارها نداشت، اما برای پروتئین خام به طور NDF و ADF ، لوله گوارش برای مادهخشک، مادهآلی با افزایش پوسته NDF و ADF ، قابلیت هضم شکمبهای و پس از شکمبهای پروتئین خام .(P<0/ معنیدار کاهش یافت ( 05 بین تیمارهای آزمایشی اختلاف pH جمعیت کل پروتوزوآهای شکمبه و مقدار .(P<0/ پسته به طور معنیدار کاهش یافت ( 05 معنیداری نشان نداد. اما غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزایش تانن در جیره به طور معنیدار کاهش یافت اما غلظتهای کلسترول، .(P<0/ غلظت تریگلیسیرید پلاسما با افزایش تانن به طور معنیدار افزایش یافت ( 05 .(P<0/05) تغییر معنیداری نداشت. نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی از طریق ادرار و نیتروژن هضم شده به VLDL و LDL ،HDL .(P<0/ طور معنیدار کاهش و نیتروژن دفعی از طریق مدفوع و ابقاء نیتروژن به طور معنیدار افزایش یافت (

کلمات کلیدی

, تانن , مصرف خوراک , قابلیت هضم , پروتوزوآ و ابقاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032318,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تانن - مصرف خوراک - قابلیت هضم - پروتوزوآ و ابقاء نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]