یازده همین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( تعمیم هایی از Cpm و حجم نمونه ی تقریبی آن در کنترل کیفیت )

نویسندگان: صدیقه یوسفی , غلامرضا محتشمی برزادران , باقر مقدس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند شاخص های قابلیت،PCI ، به طور گسترده برای ارزیابی فرآیندها در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از تحلیل قابلیت فرآیند، برآورد، کنترل و کاهش تغییرپذیری محصولات صنعتی می باشد. در روش کلاسیک داده ها باید از فرآیند تحت کنترل جمع آوری شده، مستقل و هم توزیع( نرمال) باشند. شاخص C_pm به دلیل درنظرگرفتن مقدار هدف، T، معیار مفیدی برای بررسی PCIها که به طور گسترده در صنایع ساخت برای ارزیابی و برآورد تصمیم خرید کاربرد دارد، است. در این راستا حجم نمونه ی مورد نیاز برای دستیابی به کران اطمینان مطلوب برآورد شده است.

کلمات کلیدی

, فرآیند شاخص های قابلیت, توزیع نرمال, حدود فنی نامتقارن, مقدار هدف و حجم نمونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032325,
author = {صدیقه یوسفی and محتشمی برزادران, غلامرضا and باقر مقدس زاده},
title = {تعمیم هایی از Cpm و حجم نمونه ی تقریبی آن در کنترل کیفیت},
booktitle = {یازده همین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرآیند شاخص های قابلیت، توزیع نرمال، حدود فنی نامتقارن، مقدار هدف و حجم نمونه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعمیم هایی از Cpm و حجم نمونه ی تقریبی آن در کنترل کیفیت
%A صدیقه یوسفی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A باقر مقدس زاده
%J یازده همین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]