پژوهش های روانشناسی اجتماعی, دوره (2), شماره (6), سال (2012-7) , صفحات (39-53)

عنوان : ( بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبد )

نویسندگان: یونس فاتحی , محمدسعید عبدخدائی , فرزاد پور غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: نیروی انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود و نقش مهمی را در دستیابی به اهداف آن سازمان بازی می کند. در سازمانهایی که کارکنان آن اهمال کارند، عدم تحول و اُفت عملکرد از چالشهای سازمانی آنها خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی با اهمال کاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 150 نفر (90 مرد و 60 زن) از کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبند می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اهمال کاری شوازر و دیل (2000)، پرسشنامه کمال گرایی نجاریان و همکاران (1378) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مدوکس (1982) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و اهمال کاری رابطه مثبت معنی دار (01/0>p) و بین خودکارآمدی و اهمال کاری رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که کمال گرایی و خودکارآمدی جمعاً 37 درصد از واریانس اهمال کاری را تبیین می کنند. به علاوه، یافته ها نشان داد که میان کارکنان زن و مرد از لحاظ میزان اهمال کاری تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0>p)، اما از نظر میزان کمال گرایی و خودکارآمدی میان آنها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (01/0نتیجه گیری: با تعدیل کمال گرایی و افزایش خودکارآمدی، می توان میزان اهمال کاری را در بین کارکنان سازمانها کاهش داد و به بازده بیشتری دست یافت

کلمات کلیدی

, اهمالکاری , خود کار آمدی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032378,
author = {فاتحی, یونس and عبدخدائی, محمدسعید and فرزاد پور غلامی},
title = {بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبد},
journal = {پژوهش های روانشناسی اجتماعی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {6},
month = {July},
issn = {2251-8002},
pages = {39--53},
numpages = {14},
keywords = {اهمالکاری - خود کار آمدی - کمالگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررس رابطه کمالگرایی و خود کار آمدی با اهمالکاری در کارکنان بیمارستان دولتی شهر فراشبد
%A فاتحی, یونس
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A فرزاد پور غلامی
%J پژوهش های روانشناسی اجتماعی
%@ 2251-8002
%D 2012

[Download]