اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( بررسی خشکسالی وتاثیرات اقتصادی ان با استفاده از داده های اقلیمی وکشاورزی( با ذکر نمونه موردی شهرستان مائه سملقان) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , لیدا مقدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط طبیعی و طبیعت که در اختیار انسان قرار گرفته است در معرض تهیدات و خطراتی است که گاه منشا طبیعی داشته وگاه انسان عامل به وجود اورنده آن می باشد. هم چنین عدم شناخت ابعاد مختلف این بلایا و عدم آگاهی نسبت به خطرات ناشی از آن سبب آسیب رساندن و خسارات فروان در زندگی بشر می گردد. خشکسالی از پدیده های اقلیمی رایجی است که در سال های اخیر سبب خسارات فروانی برای انسان ها شده است . بیشترین تاثیرات این پدیده در بخش کشاورزی و محیط های روستایی مشاهده می شود. هدف از مقاله حاضر بررسی خشکسالی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشاورزان با رویکرد ی موردی بر شهرستان مائه و سملقان و بررسی شاخص های کشاورزی این منطقه با توجه به شاخص های اقلیمی موثر در خشکسالی است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش روش توصیفی تحلیلی می باشد و با استفاده از نرم افزار spss به بررسی همبستگی بین متغییرهای اقلیمی و کشاورزی پرداخته شده است که نشان دهنده تاثیرات قابل توجه شاخص های عوامل اقلیمی در خشکسالی است که شامل میزان بارندگی، شاخصSPI و متوسط رطوبت سالنه بر شاخص های کشاورزی است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص های اقلیمی, سطح زیر کشت, شهرستان مانه ویملقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032462,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and مقدسی, لیدا},
title = {بررسی خشکسالی وتاثیرات اقتصادی ان با استفاده از داده های اقلیمی وکشاورزی( با ذکر نمونه موردی شهرستان مائه سملقان)},
booktitle = {اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص های اقلیمی، سطح زیر کشت، شهرستان مانه ویملقان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خشکسالی وتاثیرات اقتصادی ان با استفاده از داده های اقلیمی وکشاورزی( با ذکر نمونه موردی شهرستان مائه سملقان)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A مقدسی, لیدا
%J اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی
%D 2013

[Download]