چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی شاخصهای اکولوژیکی گونه های مختلف علف هرز تحت تأثیر تراکمهای متفاوت کشت ذرت )

نویسندگان: قدریه محمودی , علی قنبری , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایشگاه منظور بررسی تأثیرپذیری خصوصیات اکولوژیکی از تراکمهای مختلف ذرت، در قالب طرح پیمایشی با 4 سطح تراکم ...

کلمات کلیدی

, شاخص شانون, شاخص سیمپسون, غالبیت, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032738,
author = {محمودی, قدریه and قنبری, علی and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {بررسی شاخصهای اکولوژیکی گونه های مختلف علف هرز تحت تأثیر تراکمهای متفاوت کشت ذرت},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شاخص شانون، شاخص سیمپسون، غالبیت، ضریب پایداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخصهای اکولوژیکی گونه های مختلف علف هرز تحت تأثیر تراکمهای متفاوت کشت ذرت
%A محمودی, قدریه
%A قنبری, علی
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]