بیابان- Desert, دوره (9), شماره (2), سال (2004-9) , صفحات (197-206)

عنوان : ( تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم )

نویسندگان: جاوید قرخلو , داریوش مظاهری , علی قنبری , محمدرضا قنادها ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی روند تأثیر گذاری رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم پاییزه، آزمایشی...

کلمات کلیدی

, گندم, علفهای هرز, رقابت چند گونه ای و توابع رگرسیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032741,
author = {قرخلو, جاوید and داریوش مظاهری and قنبری, علی and محمدرضا قنادها},
title = {تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2004},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-0875},
pages = {197--206},
numpages = {9},
keywords = {گندم، علفهای هرز، رقابت چند گونه ای و توابع رگرسیونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم
%A قرخلو, جاوید
%A داریوش مظاهری
%A قنبری, علی
%A محمدرضا قنادها
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2004

[Download]