پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2012-09-03

Title : ( Determination and comparison of formation constants of bis(4-amino-3-penten-2onato) copper(II) and Nickel (II )

Authors: Mina Jamialahmadi , Sayyed Faramarz Tayyari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

formation constants

Keywords

formation constants
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032969,
author = {Jamialahmadi, Mina and Tayyari, Sayyed Faramarz},
title = {Determination and comparison of formation constants of bis(4-amino-3-penten-2onato) copper(II) and Nickel (II},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {formation constants},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Determination and comparison of formation constants of bis(4-amino-3-penten-2onato) copper(II) and Nickel (II
%A Jamialahmadi, Mina
%A Tayyari, Sayyed Faramarz
%J پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
%D 2012

[Download]