بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mina Jamialahmadi


موارد یافت شده: 18

1 - Vibrational assignments and structure of bis(3-amino-1- phenyl-2- buten-1-onato)copper(II) complex (چکیده)
2 - X-ray diffraction and vibrational spectroscopic study of transbis( acetylacetonato)-bis(4-methylpyridine)cobalt(III) (چکیده)
3 - Vibrational assignment and structure of trinuclear oxo-centered of basic formate iron(III) and chromium(III) complexes: A density functional theory study (چکیده)
4 - Erratum to ‘‘Structure and vibrational assignment of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II). A density functional theoretical study’’ [J. Mol. Struct. 997 (2011) 117–125] (چکیده)
5 - Structure of bis(3-amino-1-phenyl-2-buten-1-onato) copper(II) and prediction of its formation constant (چکیده)
6 - بررسی ساختار وطیف ارتعاشی نظری مس (II)دی بنزوئیل متان با استفاده ازنظریه تابعی چگال (چکیده)
7 - Structure And Vibrational Analysis Of Ethyl 3-Amino-2-Butenoate (چکیده)
8 - Structure and vibrational assignment of bis(benzoylacetone)copper(II) (چکیده)
9 - Vibrational assignment and structure of 3-amino-1-phenyl-2-buten-1-one (چکیده)
10 - The formation constants determination of α-formyl acetylacetonate complex by pH-metric titration (چکیده)
11 - Synthesis, structure, UV-visible spectrum, and formation constant of bis (3-amino-1-phenyl-2-buten-1-onato)copper (II) and comparison with bis (4-aminopent-3-en-2-onato) copper (II (چکیده)
12 - Determination and comparison of formation constants of bis(4-amino-3-penten-2onato) copper(II) and Nickel (II (چکیده)
13 - بررسی نظری کمپلکس مرکز اکسو پایه سه هسته ای فرمات آهن(III) (چکیده)
14 - Synthesis, Structure, and vibrational assignment of 3-amino-1-phenyl-2-buten-1-one (چکیده)
15 - DFT calculations and NBO analysis on stability of cis and trans isomers of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II) (چکیده)
16 - Structure and vibrational assignment of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II). A density functional theoretical study (چکیده)
17 - Molecular structure and vibrational assignments of bis(4-aminopent-3-en-2-onato)copper(II): A detailed density functional theoretical study (چکیده)
18 - Synthesis, Structure and vibrational assignment of b is(4-aminopent-3-en-2-onato) copper(II) (چکیده)