مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (2), شماره (7), سال (2012-6) , صفحات (70-81)

عنوان : ( بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی )

نویسندگان: محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بررسی های لازم در خصوص تعیین عمق سنگ کف و تعیین ضخامت رسوبات ریزدانه پهنه دشت کرمان صورت گرفته است. روش کار بدین صورت بوده که اطلاعات خام موجود گردآوری و با استفاده از اطلاعات نفشه ها و مقاطع مورد نیاز ترسیم و با جمع بندی و تحلیل آنها ضخامت رسوبات و عمق سنگ کف تعیین شده است. اطلاعات مورد استفاده شامل، داده های ژئوالکتریک حاصل از برداشت 5000 سونداژ الکتریکی با خط فرستنده جریان ABمعادل 1000 و 2000 متر ودر 35 پروفیل (کمپانی جنرال ژئوفیزیک 1343 و 1344)، پروفیل های مربوط به حفر هشت حلقه چاه اکتشافی در نقاط مختلف ذشت کرمان (شرکت ئیدرا 1343)، مقاطع عمقی زمین شناسی ترسیم شده از روی نقشه زمین شناسی حوزه رسوبی شهر کرمان (مهندسین مشاور بررسی منابع آب& 1385)، داده های خام مربوط به عمق چاههای پیزومتری و بهره برداری حفر شده در دشت کرمان و نتایح مربوط به مدل آبهای زیرزمینی دشت کرمان (احمدی افزاری، 1381) می باشند. جمع بندی نتایج نشان داده است که ضخامت رسوبات دشت کرمان تا حدود 230 متر از طریق مشاهده مستقیم و استفاده از چاههای اکتشافی تایید شده است. اما با مد نظر قرار دادن مطالعات ژئوالکتریک می توان نتیجه گرفت که تغییرات ضخامت آبرفت در دشت کرمان بین 30 تا 350 متر می باشد.

کلمات کلیدی

, حفاری اکتشافی, دشت کرمان, سنگ کف, ضخامت آبرفت, مدل رسوبی, مطالعات ژئوفیزیک, مقاطع زمین شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033186,
author = {امینی زاده بزنجانی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2012},
volume = {2},
number = {7},
month = {June},
issn = {2251-7359},
pages = {70--81},
numpages = {11},
keywords = {حفاری اکتشافی، دشت کرمان، سنگ کف، ضخامت آبرفت، مدل رسوبی، مطالعات ژئوفیزیک، مقاطع زمین شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی
%A امینی زاده بزنجانی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2012

[Download]