چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , احمد ضیایی , محمدرضا توکلی , علی زنگنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر چربی، اسید های آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم در جیره پایانی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (3×3×2) با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح پودر چربی ( 0، 5/2 و 5%)، سه سطح اسیدهای آمینه گوگرد دار (90، 100 و 110 % حداقل مقادیر توصیه شده) با و بدون افزودن مکمل سولفات سدیم بود. خوراک و آب به صورت آزاد و به طور دائم در اختیار جوجه ها قرار گرفته و طول دوره آزمایش از 24 تا 42 روزگی بود. جیره های آزمایشی با انرژی و پروتئین مساوی تنظیم شدند. میزان خوراک مصرفی روزانه در پرندگان تغذیه شده با جیره های مختلف یکسان بود. در جوجه هایی که با جیره های حاوی 5 درصد پودر چربی تغذیه شده بودند، افزایش وزن روزانه کاهش و ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت (05/0P<). اگرچه افزایش سطح اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره و وارد نمودن مکمل سولفات سدیم باعث تعدیل اثر منفی پودر چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی شد. تاثیر سطوح مختلف اسید های آمینه گوگرد دار بر عملکرد جوجه های گوشتی معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, پودر چربی, اسید های آمینه گوگرد دار, سولفات سدیم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033228,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and احمد ضیایی and محمدرضا توکلی and علی زنگنه},
title = {بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جوجه های گوشتی، پودر چربی، اسید های آمینه گوگرد دار، سولفات سدیم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A احمد ضیایی
%A محمدرضا توکلی
%A علی زنگنه
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]