اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2011-11-16

Title : ( ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم )

Authors: farzad tashtarian , Hassan Shakeri , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Abbas Ghaemi Bafghi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده: حمله بستهها را از یک نقطه از شبکه دریافت میکند و با استفاده از یک لینک پرسرعت (تونل) ، آنها را به گره همدست خود در یک نقطه دورتر در شبکه ارسال میکند. گرههای مهاجم سپس از طریق این تونل به شکلهای مختلف در شبکه اختلال ایجاد می- ارائه میشود که براساس اسکنکردن قطاعی و لایهای wormhole کنند. در این مقاله یک راهحل جدید و کارامد برای کشف شبکه توسط ایستگاه اصلی عمل میکند، راهحل پیشنهادی نیازی به به سختافزارهای خاص اضافی یا مکانیزم همگامسازی ندارد را تشخیص میدهد و محل دقیق wormhole و درعین حال نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با احتمال بسیار بالا را نیز تعیین میکند. wormhole

Keywords

, شبکه های حسگر بیسیم, امنیت, مسیریابی , wormhole
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033255,
author = {Tashtarian, Farzad and Shakeri, Hassan and Yaghmaee Moghaddam, Mohammad Hossein and Ghaemi Bafghi, Abbas},
title = {ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
location = {IRAN},
keywords = {شبکه های حسگر بیسیم، امنیت، مسیریابی ،wormhole},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم
%A Tashtarian, Farzad
%A Shakeri, Hassan
%A Yaghmaee Moghaddam, Mohammad Hossein
%A Ghaemi Bafghi, Abbas
%J اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
%D 2011

[Download]