اندیشه آماری, دوره (33), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (55-69)

عنوان : ( مقایسه سه روش برآوردیابی برای توزیع وایبل بر مبنای سانسور راست فزاینده ی نوع II )

نویسندگان: مریم رفیعی , سیمیندخت براتپورباجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، ابتدا برآورد پارامترهای مقیاس و شکل توزیع وایبل به روش درستنمایی ماکزیمم (MLE) و درستنمایی ماکزیمم تقریبی (AMLE)، براساس سانسور راست فزاینده نوع II به دست می آیند. سپس روش جدیدی به نام برآورد وارون یا IE جهت برآورد پارامترهای توزیع وایبل معرفی می گردد که در آن از خواص آماره های ترتیبی استفاده شده است. همجنین اریبی و MSE سه روش فوق به کمک شبیه سازی برای دو پارامتر محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می گیرند که نتایج در جداولی درج شده اند. در پایان دو مثال عددی نیز برای تشریح روشهای پیشنهاد شده بیان می گردند.

کلمات کلیدی

, توزیع وایبل, سانسور راست فزاینده نوع II, برآوردگر وارون, روش MLE, روش AMLE, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033381,
author = {مریم رفیعی and براتپورباجگیران, سیمیندخت},
title = {مقایسه سه روش برآوردیابی برای توزیع وایبل بر مبنای سانسور راست فزاینده ی نوع II},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2012},
volume = {33},
number = {1},
month = {September},
issn = {1026-8944},
pages = {55--69},
numpages = {14},
keywords = {توزیع وایبل، سانسور راست فزاینده نوع II، برآوردگر وارون، روش MLE، روش AMLE، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سه روش برآوردیابی برای توزیع وایبل بر مبنای سانسور راست فزاینده ی نوع II
%A مریم رفیعی
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2012

[Download]