بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (1-15)

عنوان : ( اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی )

نویسندگان: محسن جهان , معصومه آریائی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از گیاهان پوششی و ریزوباکترهای محرک رشد گیاه از جمله عوامل مؤثر در ارتقاء سلامت کشت‌بوم‌ها به‌شمار می‌روند. به‌منظور بررسی اثر گیاهان پوششی و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد ( Sesamum indicum L.)، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. گیاهان پوششی (کشت و عدم‌کشت خلر و شبدر ایرانی) و 4 نوع کود بیولوژیک مختلف (شامل: نیتروکسین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp. و Azospirillum sp.)، بیوفسفر (دارای باکتری‌های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، بیوسولفور (Thiobacillus spp.) و شاهد (عدم استفاده از کود)) به‌ترتیب در کرت‌های اصلی و فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر گیاهان پوششی بر تعداد و وزن دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه معنی‌دار بود، به‌طوری که باعث افزایش 9 درصدی عملکرد دانه شد. به‌طور کلی کودهای بیولوژیک در اکثر صفات مورد مطالعه در مقایسه با شاهد برتری داشتند. تیمارهای نیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور به‌ترتیب باعث افزایش 44، 28 و 26 درصدی عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد شدند. اثرات متقابل گیاهان پوششی و کودهای بیولوژیک بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. بیشترین و کمترین شاخص برداشت به‌ترتیب در تیمارهای گیاه پوششی به‌علاوۀ بیوسولفور (1/22) وکشت و عدم‌کشت گیاهان پوششی به‌علاوۀ شاهد (3/15) بدست آمد. بیشترین درصد روغن و پروتئین دانه به‌ترتیب در تیمارهای گیاه پوششی به‌علاوۀ بیوسولفور (4/42%) و گیاه پوششی به‌علاوۀ بیوفسفر (5/22%) حاصل شد. به‌طور کلی یافته‌های این پژوهش نشان داد که با استفاده از گیاهان پوششی و کودهای بیولوژیک به‌عنوان جایگزینی بوم‌سازگار برای کودهای شیمیایی در کنار دست یافتن به مزایای ناشی از گیاهان پوششی، می‌توان یک نظام زراعی متکی بر نهاده‌های طبیعی طراحی و اقدام به تولید سالم کنجد نمود.

کلمات کلیدی

, اثرات متقابل, بوم‌سازگار, بیوسولفور, روغن دانه, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033404,
author = {جهان, محسن and معصومه آریائی and امیری, محمد بهزاد and احیایی, حمیدرضا},
title = {اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {اثرات متقابل، بوم‌سازگار، بیوسولفور، روغن دانه، کود بیولوژیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی
%A جهان, محسن
%A معصومه آریائی
%A امیری, محمد بهزاد
%A احیایی, حمیدرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]