مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (16), سال (2013-3) , صفحات (97-112)

عنوان : ( تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی )

نویسندگان: سردار محمدی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش ورزش به­عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی در حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست. تنها با شناخت و آگاهی از نگرش و گرایش مردم به فعالیت‌های حرکتی و ورزش می‌توان به پیش‌بینی، طراحی و برنامه‌ریزی صحیح برای این امر مهم پرداخت؛ بنابراین به­منظور تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی، 1000 نفر از مردان و زنان بالای 16 سال استان کردستان، با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه‌های محقق‌ساخته پاسخ دادند. برای تعیین روایی صوری - محتوایی از نظرات متخصصان، روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی از آلفای کرونباخ (پرسشنامۀ­ نگرش 91/0 = α ، گرایش 87/0= α ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی (کروسکال‌والیس و آزمون فرضیه‌ها) مناسب، با به­کارگیری نرم­افزار « LISREL » و « SPSS » نسخۀ 52/8 و16 استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق، کسب نشاط و شادی و تقویت جسم و روان از مهم‌ترین انگیزه­های­ شرکت در فعالیت‌های حرکتی و ورزشی است. همچنین نگرش به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی با متغیرهایی مانند جنسیت، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده، مدرک تحصیلی، نوع شغل، درآمد ماهانه، هزینۀ ماهانۀ ورزش، گرایش و عدم گرایش به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی، جلسات تمرین در هفته، مدت زمان تمرین، رفاه و ایمنی محل تفاوت معنی‌دار (05/0 p< ) دارد، ولی این تفاوت با ویژگی‌های دیگری همچون سن، هزینۀ خانوار، مداومت در ورزش و سابقۀ ورزشی معنی‌دار نیست (05/0 p > ). گرایش به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی با ویژگی‌هایی همچون جنسیت، سن، وضعیت تأهل، هزینۀ ماهانۀ کل خانوار و میزان هزینۀ ماهانۀ ورزش رابطۀ معنی‌دار (05/0 p< ) دارد، ولی با ویژگی‌های دیگری همچون تعداد اعضای خانواده، سطح تحصیلات، نوع شغل و میزان درآمد ماهانه رابطۀ معنی‌داری ندارد (05/0 p > ).

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: نگرش, گرایش, فعالیت‌های حرکتی و ورزشی, استان کردستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033699,
author = {سردار محمدی and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {2538-3213},
pages = {97--112},
numpages = {15},
keywords = {واژه‌های کلیدی: نگرش، گرایش، فعالیت‌های حرکتی و ورزشی، استان کردستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی
%A سردار محمدی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2013

[Download]