سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , 2012-05-17

عنوان : ( افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111 )

نویسندگان: مریم رشیدی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسانندگی اضافی ابررسانای LaO0.95Fe0.05As ساخته شده به روش استاندارد واکنش حالت جامد، تحت میدان های مغناطیسی بررسی و مقیاس بندی گردید. دمای گذار میدان میانگین، با استفاده از روش نقطه گذار محاسبه گردید. رسانندگی اضافی ناشی از افت و خیز ها با مدلهای دو بعدی و 3 بعدی مقیاس بندی گردید. برای ابررسانای LaO0.95Fe0.05As در محدوده کوچکی در اطراف مقیاس بندی 3 بعدی مشاهده شد اما در تمام محدوده های دمایی مقیاس بندی 2بعدی مشاهده شد.

کلمات کلیدی

ابررسانای LaO0.95Fe0.05As؛ سانندگی اضافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033731,
author = {مریم رشیدی and قربانی, شعبان رضا},
title = {افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی},
year = {2012},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {ابررسانای LaO0.95Fe0.05As؛ سانندگی اضافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111
%A مریم رشیدی
%A قربانی, شعبان رضا
%J سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی
%D 2012

[Download]