پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-5) , صفحات (1-20)

عنوان : ( پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , مجتبی کفاشان کاخکی , یاسر اسمان دره , فاطمه رضائی زاده ملا , حسنیه احسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بیش از پیش شاهد افزایش اهمیت مشتری مداری، مطرح شدن آن به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها و نقش آن در موفقیت و پیشرفت سازمان ها هستیم. هدف از این مقاله نیز، زمینه یابی توسعه فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در کتابخانه ها و طراحی الگویی برای وفاداری مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی می‌باشد. پژوهش انجام شده، از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را، مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در شهر مشهد تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 380 نفر از مراجعان این کتابخانه بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ،کیفیت درک شده ، بر رضایت اثر می‌گذارد. افزون بر این ، ارتباطات بر وفاداری مراجعه کننده اثر می‌گذارد. رضایت مراجعه کننده بر وفاداری وی و رضایت و کیفیت درک شده بر قصد مراجعه مجدد اثر می گذارند. همچنین، وفاداری مراجعه کنندگان باعث می شود که آنها، کتابخانه مرکزی آستان قدس را به سایر کتابخانه ها ترجیح دهند وبالاخره، الگوی شناسایی شده، به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، رضایت مراجعه کننده، وفاداری ، قصد مراجعه مجدد به کتابخانه و ترجیح نام کتابخانه را تبیین می کند.

کلمات کلیدی

, رضایت مراجعان, کیفیت درک شده, قصد مراجعه مجدد, کتابخانه ها, ارتباط با مراجعه کننده, الگوی وفاداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033957,
author = {حدادیان, علیرضا and کفاشان کاخکی, مجتبی and اسمان دره, یاسر and رضائی زاده ملا, فاطمه and احسانی, حسنیه},
title = {پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {May},
issn = {2251-6344},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {رضایت مراجعان، کیفیت درک شده، قصد مراجعه مجدد، کتابخانه ها، ارتباط با مراجعه کننده، الگوی وفاداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
%A حدادیان, علیرضا
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A اسمان دره, یاسر
%A رضائی زاده ملا, فاطمه
%A احسانی, حسنیه
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2012

[Download]