کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (59), سال (2012-10) , صفحات (171-185)

عنوان : ( پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , علیرضا حدادیان , یاسر اسمان دره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش- تأکید بر درک صحیح چگونگی اثر تبلیغات بر سازمان های خدماتی، منجر به شکل‌گیری تحقیق ها و مطالعه های بسیاری پیرامون توصیه و تبلیغ کلامی شده است. هدف این مقاله، زمینه یابی توسعه تبلیغ و توصیه کلامی مراجعان در کتابخانه ها و ارائه الگوی مفهومی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است. روش پژوهش-پژوهش انجام شده، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را، مراجعان به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در شهر مشهد تشکیل داده و نمونه انتخاب شده، 384 نفر از مراجعان این کتابخانه بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده استفاده شده است. یافته ها و نتایج-یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، محیط و فضای کتابخانه، کیفیت و انصاف درک شده از خدمات کتابخانه، بر رضایت مراجعان اثر می گذارد. همچنین، رضایت مراجعه کننده بر وفاداری وی اثرگذار است. در نهایت، وفاداری مراجعه کننده، به توصیه به دیگران و تبلیغ کلامی منجر می گردد. واژه های کلیدی: توصیه و تبلیغ کلامی، محیط و فضای کتابخانه، کیفیت درک شده، انصاف درک شده، رضایت مراجعان، وفاداری

کلمات کلیدی

, توصیه و تبلیغ کلامی, محیط و فضای کتابخانه, کیفیت درک شده, انصاف درک شده, رضایت مراجعان, وفاداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033958,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and حدادیان, علیرضا and اسمان دره, یاسر},
title = {پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {59},
month = {October},
issn = {1680-9637},
pages = {171--185},
numpages = {14},
keywords = {توصیه و تبلیغ کلامی، محیط و فضای کتابخانه، کیفیت درک شده، انصاف درک شده، رضایت مراجعان، وفاداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A حدادیان, علیرضا
%A اسمان دره, یاسر
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2012

[Download]