پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار-Journal of Economics and Business Research, دوره (1), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (73-88)

عنوان : ( تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوری )

نویسندگان: آذر کفاش پور , احمد زنده دل , رزیتا خواجه ای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به اهمیت عامل کیفیت در سازمانها و توجه روزافزون بدان، نگرشهای مختلفی در خصوص راهها و ابزار رسیدن به چنین مطلوبی ارائه شده است. امروزه، مدیریت کیفیت فراگیر از سیستمهایی است که از طریق آن، سازمانها توان کنترل محصولات و خدمات، همچنین فرآیند فروش یا ارائه آنها را خواهند داشت. اثرهای این سیستم نیز بر عملکرد، بارها آزمایش و تایید شده است. بنابراین، در تحقیق جاری سعی می شود تا با سنجش نقش واسطه گری بازارمحوری سازمانی، دید سیستماتیک به مبحث کیفیت داده و اثرهای توامان این دو رویکرد مدیریتی بر عملکرد سازمان شناسایی شود. در تحقیق جاری، سعی شده تا اثرهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد (کیفیت خدمات)، به واسطة بازارمحوری سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از آن بود که نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشته در خصوص اثرگذاری مثبت دو رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر و بازارمحوری بر عملکرد بوده، اما تحلیل دو سیستم به صورت موازی نمایان ساخت که بازارمحوری سازمانی در اثرگذاری مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد (کیفیت خدمات) در هتلهای سه، چهار و پنج ستاره شهر مشهد، نتوانست ایفای نقش واسطه کند. در نهایت نیز با توجه به شدت و جهت اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر؛ پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت توجه به سیستمهای مدیریتی در هتلهای منتخب شهر مشهد ارائه شد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر, بازارمحوری, کیفیت خدمات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034100,
author = {کفاش پور, آذر and احمد زنده دل and رزیتا خواجه ای},
title = {تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوری},
journal = {پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار-Journal of Economics and Business Research},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {8396-2008},
pages = {73--88},
numpages = {15},
keywords = {واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر، بازارمحوری، کیفیت خدمات، هتل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوری
%A کفاش پور, آذر
%A احمد زنده دل
%A رزیتا خواجه ای
%J پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار-Journal of Economics and Business Research
%@ 8396-2008
%D 2010

[Download]