مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (43-51)

عنوان : ( مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت های سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر شانس )

نویسندگان: مهرداد حجت , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: تراکم در خطوط انتقال یکی از موانع اصلی برای شکل گیری رقابت سالم در بازار برق می باشد و بنابراین تحقیقات متعددی بر روی روش های مدیریت تراکم در بازار برق انجام شده است. از سوی دیگر، رفتار یک سیستم قدرت دارای ماهیت تصادفی است و به همین دلیل در بسیاری از مباحث مطالعاتی مرتبط با بهره برداری و برنامه ریزی، سیستم به صورت غیرقطعی مدل سازی و بررسی می گردد. عدم قطعیت های سیستم قدرت را به طور کلی می توان در سه بخش مستقل بار، تولید و شبکه انتقال بررسی نمود. در این مقاله، هدف ارائه روشی جدید برای تحلیل تصادفی تراکم به کمک مدل سازی عدم قطعیت های ذاتی سیستم قدرت است. جهت تحلیل مساله مدیریت تراکم به صورت احتمالی به جای استفاده از روش های معمول، از برنامه ریزی مبتنی بر شانس که روشی برای مدل سازی مسایل بهینه سازی تصادفی است، استفاده می گردد. مدل پیشنهادی مدیریت احتمالی تراکم توسط یک روش عددی با تکیه بر الگوریتم ژنتیک کد حقیقی و تکنیک مونت کارلو تحلیل می شود. برای مطالعه کارایی روش پیشنهادی، مدیریت تراکم به صورت احتمالی بر روی شبکه 9 باسه اصلاح شده IEEE پیاده سازی می شود. در این شبکه منتخب، روش پیشنهادی برای تحلیل تصادفی تراکم با روش میانگین مقایسه شده و عملکرد روش ارائه شده در این مقاله ارزیابی می گردد. مطالعه نتایج، نشان دهنده انعطاف پذیری روش پیشنهادی در مدیریت تراکم شبکه انتقال است

کلمات کلیدی

, کلید واژه: الگوریتم ژنتیک کد حقیقی, برنامه ریزی مبتنی بر شانس, تکنیک مونت کارلو, عدم قطعیت های سیستم قدرت, مدیریت احتمالی تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034301,
author = {حجت, مهرداد and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت های سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر شانس},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {1682-3745},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {کلید واژه: الگوریتم ژنتیک کد حقیقی، برنامه ریزی مبتنی بر شانس، تکنیک مونت کارلو، عدم قطعیت های سیستم قدرت، مدیریت احتمالی تراکم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت های سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر شانس
%A حجت, مهرداد
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2012

[Download]