پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (98), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (98-109)

عنوان : ( رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: امین نعمتی , محمد قربانی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر این مقاله با استفاده از داده‎های حاصل از 180 کشاورز گندم کار استان خراسان رضوی در سال 1387 و با بکارگیری الگوی لگاریتمی، ضمن برآورد میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت علف های هرز از طریق بکارگیری روش های مدیریتی سالم و پاک، عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای استفاده از روش های پاک مدیریت علف های هرز برابر 311333 ریال در هر هکتار بوده است. متغیرهای کل درآمد سالانه کشاورز، سطح زیرکشت گندم آبی، متغیر مجازی چند ساله بودن علف های هرز و متغیر شاخص آگاهی کشاورزان از آثار منفی ناشی از مصرف علف کش ها دارای تاثیر مثبت و سطح زیرکشت گندم دیم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور بکارگیری روش های پاک مدیریتی علف های هرز می باشد. با توجه به یافته ها، برنامه ریزی برای تولید علف کش هایی با کارایی کنترلی حداکثری و آثار منفی حداقلی بر مولفه های زیستی (علف کش های پاک)، تلاش برای ارائه بسته‎های ترویجی مناسب و اثربخش برای بالا بردن شاخص آگاهی کشاورزان از آثار منفی علف کش ها و هدف گیری کشاورزان متمایل به استفاده از روش های مدیریتی پاک پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, ارزش گذاری مشروط, تمایل به پرداخت, راهکارهای جایگزین, کنترل علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034544,
author = {نعمتی, امین and قربانی, محمد and قربانی, رضا},
title = {رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2013},
volume = {98},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-5423},
pages = {98--109},
numpages = {11},
keywords = {ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، راهکارهای جایگزین، کنترل علف های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضوی
%A نعمتی, امین
%A قربانی, محمد
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2013

[Download]