کنفرانس فیزیک ایران 89 , 2010-09-11

عنوان : ( رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مریم رحمتی ترکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-dبه روش استاندارد واکنش حالت جامد باآلایشی در بازه 75/0≥x ≥00/0ساخته شد . رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت وخیزهای حرارتی با استفاده از مدل آسلامازو-لارکین [AL] و تقریب ناحیه میدان میانگین (MFR) محاسبه گردید. داده های تجربی به نمودار Ln−Ln برازش گردید . از روی نتایج به دست آمده، میدان بحرانی بالایی Bc2 و چگالی جریان بحرانی Jc محاسبه گردید. نتایج نشان داد که Bc2و Jcبا افزایش غلظت آلایش افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش مراکز میخکوبی و در نتیجه نیروی میخکوبی خطوط شار مغناطیسی است.

کلمات کلیدی

, Y1, 2xCaxThxBa2Cu3O7, d؛ چگالی جریان بحرانی؛ رسانندگی اضافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034555,
author = {قربانی, شعبان رضا and مریم رحمتی ترکی},
title = {رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 89},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d؛ چگالی جریان بحرانی؛ رسانندگی اضافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d
%A قربانی, شعبان رضا
%A مریم رحمتی ترکی
%J کنفرانس فیزیک ایران 89
%D 2010

[Download]