دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 )

نویسندگان: مریم رحمتی ترکی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب ابررسانای بس بلور Nd(CaPr)-123 به روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شد. مقاومت الکتریکی این ترکیب با روش چهار میله ی استاندارد اندازه-گیری شد و سپس رسانایی اضافی تعیین گردید. رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزها با استفاده از مدل آسلامازو- لارکین[AL] و تقریب ناحیه میدان میانگین (MFR) و استفاده از روابط تصحیح شده لاورنس- دنیاخ تحلیل گردید. از روی نتایج به دست آمده، میدان بحرانی بالایی Bc2 در دو جهت c و ab ، ضریب ناهمسانگردی و چگالی جریان بحرانی Jc محاسبه گردید. نتایج نشان داد که Bc2,ab , Bc2,cوJc با افزایش غلظت آلایش، افزایش می یابد. این روند افزایشی نشان می دهد که با افزایش غلظت آلایش، مراکز میخکوبی افزایش می یابد که باعث افزایش نیروی میخکوبی خطوط شار می شود

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ Nd(CaPr), 123؛ ضریب ناهمسانگردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034598,
author = {مریم رحمتی ترکی and قربانی, شعبان رضا},
title = {تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ Nd(CaPr)-123؛ ضریب ناهمسانگردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123
%A مریم رحمتی ترکی
%A قربانی, شعبان رضا
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]