بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013 , 2013-05-07

عنوان : ( بررسی تاثیر روش انفجاری بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به روش تحلیل اگزرژی )

نویسندگان: سعید حنائی , مجتبی ماموریان , مهناز خسروجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با ارائۀ پارامتری با عنوان تولید انتروپی بی‌بعد شده میزان تاثیرگذاری روش انفجاری بر این پارامتر در دو سرعت متفاوت و برای فواصل مختلفی از دیتونیتر بررسی گردیده است. که در آن تغییرات انتروپی در اثر فرآیند جوشکاری به صورت محلی1 بیان شده است. از آنجا که این پارامتر از تولید انتروپی و کل اگزرژی ورودی تشکیل یافته است، به عنوان معیاری از میزان تولید انتروپی در قبال انرژی مصرف شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی تنش‌های پسماند جوشکاری که نوعی بازگشت‌ناپذیری محسوب می‌گردند، با تولید انتروپی همراه خواهند بود بنابراین پارامتر مورد بحث می‌تواند معیاری از میزان تنش‌های پسماند در ازای مصرف مقدار مشخصی از انرژی محسوب گردد. نتایج حاصله نشان می‌دهد با افزایش فاصلۀ عرضی دیتونیتر، میزان تولید انتروپی بی‌بعد شده افزایش یافته که نشان از افزایش تنش‌های پسماند جوشکاری می‌باشد لذا فاصلۀ کمتری از دیتونیتر برای کاهش تنش‌ها توصیه می‌گردد. در این تحقیق با به کارگیری مدل شار حرارتی سگرلیند تاثیرات سرعت بر توزیع دمای جوش وارد روابط شده که نشان می‌دهد افزایش سرعت سبب کاهش انتروپی بی‌بعد شده می‌گردد. تطابق نتایج حاصله با داده‌های موجود، نشان از قابلیت بالای پارامتر تولید انتروپی بی‌بعد شده در راستای بررسی کیفیت جوش دارد.

کلمات کلیدی

, بازده انرژی, بازده اگزرژی, تولید انتروپی, تنش‌های پسماند جوشکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034640,
author = {حنائی, سعید and ماموریان, مجتبی and مهناز خسروجردی},
title = {بررسی تاثیر روش انفجاری بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به روش تحلیل اگزرژی},
booktitle = {بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازده انرژی- بازده اگزرژی- تولید انتروپی- تنش‌های پسماند جوشکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر روش انفجاری بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به روش تحلیل اگزرژی
%A حنائی, سعید
%A ماموریان, مجتبی
%A مهناز خسروجردی
%J بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013
%D 2013

[Download]