دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی , 2013-05-08

عنوان : ( بازار یابی کارآفرینانه راهکاری برای ارتقا عملکرد کسب و کارها )

نویسندگان: یعقوب مهارتی , الهام برومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دغدغه های صاحبنظران، مستندسازی و مدلسازی رویه های کارآفرینان موفق در بخش های مختلف عملکردی از جمله بازاریابی است. این امر زمینه نزدیک شدن هرچه بیشتر دو زیرشاخه رشته مدیریت یعنی بازاریابی و کارآفرینی را فراهم ساخته است. مطالعات این عرصه را می توان ذیل مفهوم \"بازاریابی کارآفرینانه\" جستجو نمود. مقصود اصلی از خلق این اصطلاح، رسیدن به فهم مناسبی از وجه اشتراک رشته های بازاریابی و کارآفرینی و درک تأثیر رفتار کارآفرینانه بر بازاریابی و متقابلا اتخاذ رویکردهای نوآورانه در بازاریابی بوده است. پژوهش حاضر، موضوع بازاریابی کارآفرینانه را از دیدگاهی نظری و عملی مورد مداقه قرار می دهد. در این راستا،‌ پس از تشریح مبانی نظری موضوع، با استفاده از روش اسنادی، مدل مفهومی از عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از بازاریابی کارآفرینانه، ارائه شده است که زمینه شناخت بیشتر موضوع را فراهم نموده است. در این مدل مفهومی، متغیر تفکر کارآفرینانه فرد کارآفرین،‌ به عنوان عامل تاثیرگذار بر بکارگیری بازاریابی کارآفرینانه و متغیر عملکرد شرکت به عنوان خروجی و عامل تاثیرپذیر از بازاریابی کارآفرینانه معرفی شده است. آشنایی با مفاهیم بازاریابی کارآفرینانه، عوامل پیش بینی کننده و منتج از این متغیر،‌ گامی موثر در بکارگیری اثربخش این مفهوم خواهد بود.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: بازاریابی کارآفرینانه, کارآفرینی, بازاریابی, نظریه منبع- مزیت, فرد کارآفرین, ‌ تفکر کارآفرینانه, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034740,
author = {مهارتی, یعقوب and برومند, الهام},
title = {بازار یابی کارآفرینانه راهکاری برای ارتقا عملکرد کسب و کارها},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی},
year = {2013},
location = {خوانسار, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی، بازاریابی، نظریه منبع- مزیت، فرد کارآفرین،‌ تفکر کارآفرینانه، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازار یابی کارآفرینانه راهکاری برای ارتقا عملکرد کسب و کارها
%A مهارتی, یعقوب
%A برومند, الهام
%J دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
%D 2013

[Download]