ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2013-05-08

عنوان : ( مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد) )

نویسندگان: زینب لطفعلی پور , زهرا ناجی عظیمی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایابی مناسب توسط سازمان ها نوعی مدیریت هوشمندانه محسوب می شود و بانک ها از جمله سازمان هایی هستند که انتخاب درست مکان شعب در موفقیت یا عدم موفقیت آن ها نقش عمده ای ایفا می نماید. هدف این مقاله کمک به مدیران بانک ها جهت انتخاب مکان مناسب برای احداث شعب جدید و کاهش ریسک تصمیم گیری است. بانک پاسارگاد در مشهد به عنوان نمونه موردی این تحقیق انتخاب شده است. در این راستا بر اساس شاخصهای علمی، پنج منطقه برای احداث شعبه جدید این بانک، کاندید شده است. به منظور اولویت بندی و انتخاب مکان مناسب، عوامل تاثیر گذار در مکان یابی شعب با استفاده از نظرات کارشناسان و با مرور ادبیات موضوع انتخاب شده و سپس با استفاده از روشAHP گروهی، وزن نسبی آنها بدست می آید. در نهایت این پنج منطقه بر اساس معیارها و زیر معیارها رتبه بندی شده و مکان مناسب احداث شعبه جدید انتخاب می گردد.

کلمات کلیدی

, مکان یابی, روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034804,
author = {لطفعلی پور, زینب and ناجی عظیمی, زهرا and کاظمی, مصطفی},
title = {مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد)},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مکان یابی، روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد)
%A لطفعلی پور, زینب
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A کاظمی, مصطفی
%J ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2013

[Download]