دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران , 2008-10-28

عنوان : ( تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی )

نویسندگان: حسین میرزائی نصیرآباد , رضا کاکایی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحلیل مسائل مکانیک شکست تعیین ضریب تمرکز تنش امری ضروری بوده و عموما با استفاده از یک روش عددی محاسبه میشود. در این مقاله با استفاده از روش عددی بدون مش گالرکین و در محدوده رفتار ارتجاعی خطی، ضریب تمرکز تنشِ مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش برونیابی جابجائی تعیین شده است. برای مدلسازی درزه ها با استفاده از روش بدون مش گالرکین، از معیار قابلیت دید و برای اعمال شرایط مرزی از ضرایب لاگرانژ استفاده گردید. برای ارزیابی روش بدون مش گالرکین و روش برونیابی جابجائی، ضریب تمرکز تنش در نمونه حاوی درزه افقی تحت بارگذاری کششی محاسبه و مورد بحث قرار گرفت. جواب روش برونیابی جابجائی با 2/6% اختلاف نسبت به روش تحلیلی از دقت بسیار خوبی برخوردار است. مقایسه نتایج روش بدون مش گالرکین با روش تحلیلی و روش المان محدود مبین اینست که این روش از دقت بالائی برخوردار بوده و میتواند به عنوان یک ابزار کلیدی در حوزه مکانیک شکست سنگ بکار گرفته شود

کلمات کلیدی

, روش بدون مش گالرکین, ضریب تمرکز تنش, برونیابی جابجائی, مکانیک شکست سنگ, مود کششی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1034819,
author = {حسین میرزائی نصیرآباد and رضا کاکایی and حسنی, بهروز},
title = {تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی},
booktitle = {دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش بدون مش گالرکین، ضریب تمرکز تنش، برونیابی جابجائی، مکانیک شکست سنگ، مود کششی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی
%A حسین میرزائی نصیرآباد
%A رضا کاکایی
%A حسنی, بهروز
%J دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
%D 2008

[Download]