اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (406-418)

عنوان : ( اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد )

نویسندگان: سمانه غفوری , علی مشهدی , حسین حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده به عنوان کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی، نیازمند سرمایهگذاری روانی گستردهای است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات خانواده بود. روشکار: در این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و 1388 ، نمونهی آماری شامل 10 نفر از - پیگیری با گروه شاهد در سالهای 89 زوجین مراجعهکننده به درمانگاههای سطح شهر مشهد بودند که با استفاده از شیوهی نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. درمان به مدت 9 جلسه برای گروه آزمون انجام و پرسشنامههای رضایتمندی زناشویی انریچ و سنجش تعارضات خانواده در جلسات پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری ( 1 ماه) در دو گروه اجرا شد. دادههای پژوهش با استفاده از شیوهی تحلیل واریانس مختلط تحلیل گردید. یافتهها: رواندرمانی معنوی مبتنی بر روش بخشودگی باعث افزایش معنیدار بخشودگی و در نتیجه رضایتمندی زناشویی و کاهش معنیدار تعارضات زوجین در اما با این وجود، تغییرات در دورهی پی- ،(P<0/ مرحلهی پسآزمون شده است ( 001 .(P=0/ و 20 P=0/ گیری معنیدار نبوده است (به ترتیب 10 نتیجهگیری: بخشودگی با درک عواطف زوجین و ایجاد فرصتی برای پردازش شناختی به بهبود روابط پرداخته و زوجین را در اتحادی دوباره به هم نزدیک میکند

کلمات کلیدی

, بخشودگی, تعارضات زناشویی, رضایتمندی, رواندرمانی, معنویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035015,
author = {سمانه غفوری and مشهدی, علی and حسن آبادی, حسین},
title = {اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2013},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {406--418},
numpages = {12},
keywords = {بخشودگی، تعارضات زناشویی، رضایتمندی، رواندرمانی، معنویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی رواندرمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد
%A سمانه غفوری
%A مشهدی, علی
%A حسن آبادی, حسین
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2013

[Download]