پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی , 2009-07-12

عنوان : ( ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دیر باز بکارگیری الگوهای طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی در آموزشهای صنعتی متداول بوده است.تنها پس از ظهور رویکرد سازنده گرایی کاربرد الگوهای سیستمی مورد تردید قرار گرفته است. بی شک کاربرد الگوهای طراحی آموزشی کارا نقش تعیین کننده ای در بهره وری نظامهای آموزشی در مراکز صنعتی دارد.از طرفی عرصه صنعت جایگاهی است که بیشترین اقدامات طراحی آموزشی در سه دهه اخیر در آنجا انجام شده است.در این پژوهش انتخاب رویکرد و الگوی مناسب طراحی آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی(کارگری و مدیریتی)برای اولین بار مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و مسلما راهگشای حل مسائل مربوط به آموزشهای صنعتی و ارتقاء کارایی نظامهای آموزشی این مراکز خواهد بود. به منظور شناسایی الگوی مناسب طراحی آموزشی جهت هر یک از سطوح سازمانی(مدیران و کارگران) دوره آموزشی واحدی بر اساس رویکردهای سیستمی و سازنده گرایی طراحی و اجرا گردید.برای مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی از مدل کرک پاتریک استفاده گردید.

کلمات کلیدی

, طراحی آموزشی, آمورش صنعتی, رویکرد سیستمی, رویکرد سازنده گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035086,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طراحی آموزشی،آمورش صنعتی، رویکرد سیستمی،رویکرد سازنده گرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران
%A کرمی, مرتضی
%J پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
%D 2009

[Download]