Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-12) , صفحات (31-54)

عنوان : ( مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران )

نویسندگان: رضا پیش قدم , مصطفی مرادی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند یادگیری هیچگاه در خلأ اتفاق ﻧﻤﻲافتد و محصول پایانی دربرگیرندۀ تعاﻣﻞهای مختلف فراگیر با دنیای اطرافش است. اکثر مواقع، زبان‌آموز در قالب یک رابطۀ دو طرفۀ معلم- زبان‌آموز سنجیده ﻣﻲشود و در این رابطه، محیط آموزشگاه و کلاس درس، اولین و آخرین ﻧﻘﻄﻪای است که به آن نگریسته ﻣﻲشود. با توجه به اهمیت عوامل اکولوژیک و محیطی در یادگیری زبان انگلیسی، این مطالعه سعی دارد به صورت کیفی به بررسی نقش والدین در کیفیت یادگیری زبان‌آموزان بپردازد. بررسی نحوه تعامل مؤثر بین زبان‌آموز و خانواده، چگونگی و مقدار دسترسی به کالاهای فرهنگی از قبیل رایانه و اینترنت و تأثیر آن در یادگیری و میزان ارزﺵگذاری خانوادﻩها نسبت به یادگیری زبان انگلیسی از جمله اهداف این تحقیق هستند. از مواردی که انگیزۀ این مطالعه را بوجود آورد این است که هوش و استعداد تنها عوامل شکست و موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی نیستند و ممکن است مغایرتی بین هدﻑگذارﻱهای مؤسسه‌های زبان و خانواده وجود داشته باشد. ٣٥ خانوادﻩ در این تحقیق شرکت کردند که فرزندان آن‌ها در مؤسسه‌های زبان انگلیسی در سطح شهر مشهد آموزش ﻣﻲدیدند. از این خانوادﻩها و فرزندانشان مصاحبه شد. نتایج مصاحبه‌ها حاکی از بکارگیری راهبردهای مختلف خانوادﻩهای زباﻥآموزان ضعیف و قوی است. در پایان، پیشنهادهایی برای ارتقاء کیفیت تعامل‌های آموزشی والدین و زبان‌آموزان نیز اراﺋﻪ گردیده است.

کلمات کلیدی

, والدین, اکولوژی, مهارت زبان انگلیسی, تعامل, زباﻥآموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035142,
author = {پیش قدم, رضا and مصطفی مرادی مقدم},
title = {مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {December},
issn = {2322-3081},
pages = {31--54},
numpages = {23},
keywords = {والدین، اکولوژی، مهارت زبان انگلیسی، تعامل، زباﻥآموز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران
%A پیش قدم, رضا
%A مصطفی مرادی مقدم
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ 2322-3081
%D 2013

[Download]