هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2013-07-06

عنوان : ( تعیین خصوصیات باکتریهای مقاوم به سرب و تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) در مناطق آلوده طبیعی و صنعتی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عاطفه سفیدیان , منصور مشرقی , علی مخدومی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرب از جمله فلزات سنگین و سمی می باشد که به طور عمده از منابع انسان زاد و از طریق پساب حاصل از فعالیت صنایعی مانند باتری سازی وارد محیط می شود. ارائه ی راه حلی جهت تصفیه زیست شناختی پساب های صنعتی و آب و خاک آلوده ازجمله اهداف این تحقیق بوده است که با جداسازی و خالص سازی باکتری های مقاوم به فلز سرب از میان دیگر میکروارگانیسم ها آغاز گردید و از میان آنها نهایتأ باکتری هایی که به بالاترین غلظت فلز سرب مقاومت داشتند انتخاب شدند. جمع آوری نمونه ها در دو قسمت انسان زاد و زمین زاد از مناطق خاکی و آبی بسیار آلوده به سرب صورت گرفت. از محیط کشت آگار مغذی حاوی 50 میلی گرم از نمک نیترات سرب(II) برای جداسازی نمونه ها در طی 96 ساعت گرماگذاری استفاده گردید. کلنی های مختلفی اعم از کپک، مخمر و باکتری بر روی محیط ظاهر شدند که نشان دهنده ی آن است که طیف گسترده ای از انواع میکروارگانیسم ها نسبت به این فلز مقاومت دارند. در نهایت 360 جدایه باکتری خالص گردید. حداقل غلظت بازدارنده رشد باکتری در غلظتهای مختلف سرب از 0 تا 3500 ppm تعیین شد که اکثر ایزوله ها به غلظت ppm 2000 مقاوم بودند و تعدادی نیز به غلظت ppm 3250 مقاومت نشان دادند. تست های میکروبیولوژی نشان داد که اکثر ایزوله ها گرم مثبت و KOH منفی بوده و تنوع مورفولوژیکی به اشکال باسیلی ،کوکسی، کوکوباسیل و رشته ای مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, باکتری های مقاوم به سرب, حداقل غلظت بازدارنده, منابع انسان زاد و زمین زاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035258,
author = {سفیدیان, عاطفه and مشرقی, منصور and مخدومی, علی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {تعیین خصوصیات باکتریهای مقاوم به سرب و تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) در مناطق آلوده طبیعی و صنعتی استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باکتری های مقاوم به سرب، حداقل غلظت بازدارنده، منابع انسان زاد و زمین زاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات باکتریهای مقاوم به سرب و تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) در مناطق آلوده طبیعی و صنعتی استان خراسان رضوی
%A سفیدیان, عاطفه
%A مشرقی, منصور
%A مخدومی, علی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2013

[Download]