مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد, دوره (7), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (41-51)

عنوان : ( رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , فاطمه بلوچ زاده , سمیه بهمن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از حوزه‌های بسیار مهم تأثیر گذار بر خود راهبری و یادگیری دانشجویان، ارزشیابی کلاسی ادراک شده توسط دانشجویان است. چرا که ارزشیابی جزء جدایی ناپذیر آموزش بوده و یکی از بر جسته‌ترین عواملی است که میتواند بر انگیزش و یادگیری فراگیران تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی صورت پذیرفت.روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند. به روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی بر حسب جنسیت، تعداد 220 دانشجو انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و پرسشنامه خود راهبری در یادگیری را تکمیل کردند.یافته‌ها نشان داد بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده عملکردی محور رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد(01/0>p).همچنین بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و خود راهبری در یادگیری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد(01/0>p). اما بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده عملکردی محور و خود راهبری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی کلاسی , یادگیری , خودراهبری در یادگیری, دانشجویان پرستاری و مامایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035457,
author = {جعفری ثانی, حسین and بلوچ زاده, فاطمه and سمیه بهمن آبادی},
title = {رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد},
year = {2013},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-7065},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {ارزشیابی کلاسی ،یادگیری ،خودراهبری در یادگیری،دانشجویان پرستاری و مامایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A جعفری ثانی, حسین
%A بلوچ زاده, فاطمه
%A سمیه بهمن آبادی
%J مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد
%@ 2251-7065
%D 2013

[Download]