پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (31-39)

عنوان : ( کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد )

نویسندگان: معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه کیفیت میکروبی سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت و میزان فراوانی میکروبهای شاخص و بیماریزای روده ای در این منطقه تحقیق شد. در این پژوهش 98 نمونه سبزی خام در طی یک دوره 7 ماهه از اواسط بهار تا اواسط پاییز آزمایش شد . 107 بود و 100 درصد سبزیجات به cfu/g نتایج نشان داد که سطوح فراوانی باکتریهای مزوفیل هوازی بر روی 83 درصد سبزیجات خام کمتر از 6 سیکل لگاریتمی متغیر بود. میانگین باکتریهای خانواده اسید لاکتیک و / انتروباکتریاسه و باکتریهای کلی فرمی آلوده بودند و میانگین آنها از 1 تا 2 4 سیکل لگاریتمی و میزان فراوانی کپک ومخمر در 83 درصد سبزیجات خام کمتر از 5 سیکل لگاریتمی / 4 و 5 / کپک ومخمر به ترتیب عبارت بود از 1 4 درصد نمونه ها میزان آلودگیشان بیشتر از 2 سیکل لگاریتمی بود . سطوح / 12 درصد سبزیجات خام به اشرشیا کلی آلوده بودند اما فقط 1 / بود. 7 94 درصد نمونه ها به استافیلوکوکوس اورئوس / 12 درصد بود. 9 / و سالمونلا بر روی سبزیجات خام به ترتیب 4 و 7 O157:H فراوانی اشرشیا کلی 7 7 درصد آنها کواگولاز مثبت بودند. / آلوده بودند که 8

کلمات کلیدی

, سبزیجات خام, باکتریهای روده ای بیماریزا, کیفیت میکروبی, میزان فراوانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035478,
author = {بحرینی, معصومه and حبیبی نجفی, محمدباقر and باسامی, محمدرضا and مرتضی عباس زادگان},
title = {کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {31--39},
numpages = {8},
keywords = {سبزیجات خام، باکتریهای روده ای بیماریزا، کیفیت میکروبی، میزان فراوانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد
%A بحرینی, معصومه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A باسامی, محمدرضا
%A مرتضی عباس زادگان
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2013

[Download]