علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (40), سال (2013-10) , صفحات (27-36)

عنوان : ( تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک )

نویسندگان: هاجر نعیمی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماست بستنی، فرآورده منجمد شیر است که از نظر ویژگی های فیزیکی و کیفیت ظاهری مشابه بستنی می باشد. در این تحقیق، ماست بستنی به عنوان به دو (LAFTI-L فراورده سین بیوتیک حاوی هر دو مورد پروبیوتیک و پری بیوتیک تولید شد. باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی( 26-18 بررسی گردید. اینولین به oc صورت آزاد و ریزپوشانی شده به ماست بستنی اضافه شد و قابلیت زنده مانی آن در طی مدت 30 روز انبارمانی در 2 و 5 درصد وزنی/وزنی)به ماست بستنی افزوده شد. تعداد سلول قابل زیست لاکتوباسیلوس / عنوان ترکیب پری بیوتیکی در سطوح مختلف ( 0،5 9 در روز اول بود که بعد از 30 روز انبارمانی تعداد آن به / 9/801 779 log cfu/ml کازئی در حالت آزاد در مخلوط ماست بستنی تهیه شده، بین 7 کاهش یافت.در نمونه های ماست بستنی حاوی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ریزپوشانی شده توسط آلژینات سدیم- / 7/866 451 log cfu/ml 7/477 log cfu/ml 8 بود که بعد از 30 روز انبارمانی به / 8/661 150 log cfu/ml پروتئین سرم شیر تغلیظ شده، تعداد باکتری در روز اول 6/650 کاهش یافت. به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ریزپوشانی لاکتوباسیلوس کازئی در کپسولهای آلژینات سدیم- پروتئین سرم شیر شمار زیست پذیر این باکتریها در ماست ( p<0/ به طور چشمگیری توانست قابلیت زنده مانی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی را بهبود بخشد.( 05 106-107 ) بود. cfu/g ) بستنی حاوی پروبیوتیک ریزپوشانی شده، در رنجی که توسط کمیته بین المللی لبنیات پیشنهاد شده بود.

کلمات کلیدی

, ماست بستنی, محصول سین بیوتیک, ریزپوشانی با آلژینات-وی پروتئین, بقاء لاکتوباسیلوس کازئ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1035551,
author = {هاجر نعیمی and مرتضوی, سید علی and الناز میلانی and کوچکی, آرش},
title = {تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {10},
number = {40},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {ماست بستنی، محصول سین بیوتیک، ریزپوشانی با آلژینات-وی پروتئین، بقاء لاکتوباسیلوس کازئ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک
%A هاجر نعیمی
%A مرتضوی, سید علی
%A الناز میلانی
%A کوچکی, آرش
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2013

[Download]