دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی علوم وابسته , 2013-05-23

عنوان : ( اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی )

نویسندگان: محمد ارقبائی , مهدی فتحی , سیدعلی کیمیایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با توجه به رشد و پیشرفت سریع علوم و لزوم استفاده از روش های سریع و کارا در درمان و بهبود شرایط زندگی استفاده از هیپنوتراپی امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است روش های مختلفی برای هیپنوتراپی استفاده می شود. در زمینه ی ارتقای زندگی مدل هیپنوتراپی شناختی به عنوان بهترین راه مطرح می شود(داود،1998) این مدل هیپنوتراپی می تواند به سلامت روانی بهتری در مراجعین منجر شود.پژوهش حاضر به منظور اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی و سلامت روانی دانشجویان انجام گرفته است روش: در یک بررسی آزمایشی از میان 40 دانشجوی داوطلب علاقه مند به شرکت در پژوهش تعداد 20 دانشجو به تصادف انتخاب و در دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه جای داده شدند و از تمامی افراد گروه کنترل و گواه خواسته شد در قبل و بعد از انجام مداخله به پرسشنامه انسجام درونی و سلامت عمومی (GHQ) پاسخ دهند. روش هیپنوتراپی شناختی در 8 جلسه 45 دقیقه ای در مورد گروه آزمایش انجام شد و گروه گواه هیچگونه روشی را دریافت نکرد. داده های به دست آمده به کمک آزمون آماری تحلیل کوواریانس با نرم افزار spss تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل های آماری در مرحله پس آزمون در دو گروه از نظر متغیرهای انسجام درونی و سلامت عمومی در سطح (P<0.05) تفاوت معناداری را نشان داد. به بیان دیگر هیپنوتراپی شناختی باعث افزایش انسجام درونی و سلامت عمومی در گروه آزمایشی به صورت معنی داری شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی و سلامت روانی دانشجویان موثر و مفید می باشد. کلید واژه ها: انسجام درونی، سلامت روان، هیپنوتراپی شناختی، دانشجویان

کلمات کلیدی

, انسجام درونی , سلامت روان, هیپنوتراپی شناختی, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035567,
author = {ارقبائی, محمد and مهدی فتحی and کیمیایی, سیدعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی علوم وابسته},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انسجام درونی ، سلامت روان، هیپنوتراپی شناختی،دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی
%A ارقبائی, محمد
%A مهدی فتحی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی علوم وابسته
%D 2013

[Download]