پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تاثیر زمان های برداشت بذر از گیاه مادری بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز )

نویسندگان: سعیده بلاغی , مهدی راستگو , حمید رحیمیان , علی قنبری , رضا قربانی , مصطفی اویسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تفاوت میان سطوح خواب در بذور برداشت شده از گیاه مادری در زما نهای متفاوت طی فصل رشد در گونه تاج خروس ریشه قرمز آزمایشی در آزمایشگاه علوم علف های هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 2 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: دوره های متفاوت جمع آوری بذر )مرداد شهریور مهر(، پنج سطح دمایی) 20 الی 20 درجه( و نور و تاریکی بود. نتایج نشان داد بذور دوره اول )مرداد ماه( در – - مقایسه با بذور شهریور و مهر سطح خواب کمتر و بنابراین درصد جوانه زنی بیشتری داشتند. بذور شهریور تنها در 20 درجه سانتیگراد جوانه زنی داشتند و بذور برداشت شده در مهر ماه نیز در هیچ یک از دماهای مورد مطالعه جوانه نزدند. همچنین بین تیمار نور و تاریکی در بذور مرداد و شهریور تفاوت وجود داشت. بنابراین براساس نتایج حاصله ممکن است که جوانه زنی تحت تاثیر زمانهای برداشت قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, خواب, زمان های برداشت بذر, جوانه زنی, تاج خروس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035865,
author = {بلاغی, سعیده and راستگو, مهدی and حمید رحیمیان and قنبری, علی and قربانی, رضا and مصطفی اویسی},
title = {تاثیر زمان های برداشت بذر از گیاه مادری بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {خواب، زمان های برداشت بذر، جوانه زنی، تاج خروس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زمان های برداشت بذر از گیاه مادری بر جوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز
%A بلاغی, سعیده
%A راستگو, مهدی
%A حمید رحیمیان
%A قنبری, علی
%A قربانی, رضا
%A مصطفی اویسی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]