پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تاثیر محیط های کشت متفاوت برجوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز و سلمک )

نویسندگان: سعیده بلاغی , مهدی راستگو , حمید رحیمیان مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی میزان جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز و سلمک در محیط های کشت متفاوت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 2 نوع محیط کشت و دو سطح نور وتاریکی بود. آزمایش در دمای 20 درجه سانتی گراد انجام گرفت. بذور در داخل خاک به مدت 222 روز در دمای 22 درجه سانتی گراد و رطوبت 2 بار نگهداری شدند. پس از این مدت بذور از خاک خارج و در محیط های کشت گوناگون )پتری، - خاک و پیت( برای جوانه زنی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت در محیط های کشت موجب تفاوت در جوانه زنی و رویش در این گونه ها شد. بیشترین جوانه زنی در پتری دیش و سپس در پیت مشاهده شد. جوانه زنی سلمک درمحیط خاک در مقایسه با تاج خروس بیشتر بود. بین تیمار نور و تاریکی تفاوت معنی دار بود. نتایج این مطالعه نشان داد جوانه زنی به شدت با نوع محیط و عوامل موجود در آن در ارتباط است.

کلمات کلیدی

, محیط کشت, جوانه زنی, تاج خروس ریشه قرمز, سلمک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035866,
author = {بلاغی, سعیده and راستگو, مهدی and حمید رحیمیان مشهدی},
title = {تاثیر محیط های کشت متفاوت برجوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز و سلمک},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {محیط کشت، جوانه زنی، تاج خروس ریشه قرمز، سلمک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر محیط های کشت متفاوت برجوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز و سلمک
%A بلاغی, سعیده
%A راستگو, مهدی
%A حمید رحیمیان مشهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]