پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC )

نویسندگان: مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی بر پایداری تریفلورالین در شرایط مزرعه با استفاده از روش میکرو استخراج مایع مایع با چگالی کم به کمک دستگاه GC انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل چهار سطح کودی )عدم کاربرد کود، کود آلی، کود زیستی و اختلاط کود های آلی و زیستی( و دوسطح 455 و 955 گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالین بودند که در قالب طرح ،55 ،35 ،12 ،7 ،3 ، آماری بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پنبه انجام شد. برای تعیین غلظت تریفلورالین در خاک 5 155 روز پس از کاربرد آن، ،95 نمونه گیری از عمق 5 تا 15 سانتی متری خاک انجام شد . نتایج آنالیز شیمیایی با دستگاه GC نشان دادند که در شرایط مزرعه، پایداری تریفلورالین با کاربرد کود های آلی و زیستی کاهش یافت . بطوری که کمترین نیمه عمر 41 روز( به ترتیب در تیمار مربوط به کود آلی و کود زیستی و 455 کاربرد گرم ماده موثره در هکتار تریفلورالین / 55 و 55 / آن ) 22 77 روز( بترتیب در کاربرد 955 و 455 گرم ماده موثره و بدون کاربرد کود مشاهده شد / 155 و 75 / و بیشترین نیمه عمر آن ) 54

کلمات کلیدی

, تریفلورالین, کود آلی, کود زیستی, گازکروماتوگرافی, نیمه عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035868,
author = {برزوئی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and محمد حسن زاده خیاط and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تریفلورالین، کود آلی، کود زیستی، گازکروماتوگرافی، نیمه عمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC
%A برزوئی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمد حسن زاده خیاط
%A راستگو, مهدی
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]