پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان )

نویسندگان: مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر بقایای شبیه سازی شده تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط کنترل شده گلخانه ای و در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل هفت گیاه زراعی ) سورگوم، ارزن، جو، گندم، یولاف وحشی، یونجه و خیار( و غلظت های مختلف علف کش تریفلورالین در 5 میلیگرم ماده موثره در کیلوگرم خاک( / 5 و 159 /555 ،5/554 ،5/543 ،5/551 ،5/554 ،5/ خاک در هشت سطح )صفر، 555 بودند. نتایج نشان دادند که بقایای تریفلورالین در خاک تاثیر معنی داری بر سبز شدن گیاهان مورد مطالعه داشت و با افزایش بقایای تریفلورالین در خاک، وزن خشک تمام گیاهان به طور کاملا معنی داری کاهش پیدا کرد. با توجه به نتایج آزمایش، گیاه یونجه با داشتن بالاترین 50ED 5/154 ( مربوط به زیست توده اندام های هوایی به عنوان مقاومترین گیاه و سورگوم با کمترین مقدار ( 50ED 5/545 ( مربوط به زیست توده اندام های هوایی به عنوان حساسترین گیاه به بقایای تریفلورالین شناخته شدند. سایر گیاهان زراعی ( بر اساس شاخص مذکور از نظر حساسیت به بقایای تریفلورالین به صورت یونجه> خیار> گندم> یولاف> جو> ارزن> سورگوم طبقه بندی شدند.

کلمات کلیدی

, زیست سنجی, سورگوم, یونجه, خیار, گندم, یولاف, جو, ارزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035871,
author = {برزوئی, مجید and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زیست سنجی، سورگوم، یونجه، خیار، گندم، یولاف، جو، ارزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان
%A برزوئی, مجید
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]