پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی )

نویسندگان: محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , حسین ثابت زنگنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین تاثیر بقایای علف کش متری بیوزین بر رشد گیاه کلزا آزمایشی گلخانه ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح ،1/10 ، کاملا تصادفی در 1 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد غلظت های مختلف علف کش در 0 سطح ) 1 1/0 و 0 میلی گرم در کیلوگرم ماده موثره( بود که تاثیر آن بر زیست توده ریشه و اندام های هوایی گیاه ،1/1 ،1/1 ،1/0 ،1/11 1 تا 0 میلی گرم در کیلوگرم، زیست / کلزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار بقایای متری بیوزین از 10 توده گیاه کلزا بطور معنی داری کاهش یافت ) p<0/01 (. این کاهش در زیست توده ریشه شدیدتر از اندام های هوایی بوده بطوریکه 50ED 1( بوده است. با توجه به حساسیت بالای کلزا / 1( کمتر از اندام های هوایی ) 010 / بدست آمده برای ریشه ) 1110 به بقایای متری بیوزین، توجه در ارائه یک برنامه تناوب زراعی هدفمند در مزارعی که سابقه کاربرد متری بیوزین دارند، جهت کشت آن امری بسیار ضروری می باشد.

کلمات کلیدی

, زیست سنجی, متری بیوزین, بقایا, 50ED .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035874,
author = {مهدی زاده, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and ناصری پور یزدی, محمدتقی and راستگو, مهدی and حسین ثابت زنگنه},
title = {ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زیست سنجی، متری بیوزین، بقایا، 50ED .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی
%A مهدی زاده, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A راستگو, مهدی
%A حسین ثابت زنگنه
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]