پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال (Metsulfuron metyl+ sulfosulfuron) در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) )

نویسندگان: محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین ثابت زنگنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی مویان های روغن کلزا، روغن کرچک و سیتوگیت در غلظت های صفر، 1/0 و 2/0 درصد حجمی به همراه علف کش متسولفورون متیل+سولفوسولفورون (توتال) در مقادیر 0، 4، 10، 20، 30 و 40 گرم در هکتار ماده موثره به منظور کنترل فالاریس طی آزمایشی گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش مواد افزودنی توانستندکارایی این علف کش را در کنترل فالاریس افزایش دهند با اینحال تاثیر مویان سیتوگیت بر کارایی توتال بیشتر از سایرین بود. با افزایش غلظت مواد افزودنی از 1/0 به 2/0 درصد حجمی نیز فعالیت شاخساره ای علف کش افزایش یافت. به نظر می رسد تاثیر کمتر روغن های گیاهی نسبت به مویان سیتوگیت، بر کارایی توتال احتمالا ناشی از تاثیر کمتر این روغن ها بر کشش سطحی علف کش مذکور باشد.

کلمات کلیدی

مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون؛ سورفاکتانت؛ روغن های گیاهی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035950,
author = {مهدی زاده, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and حسین ثابت زنگنه},
title = {ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال (Metsulfuron metyl+ sulfosulfuron) در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor)},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون؛ سورفاکتانت؛ روغن های گیاهی؛ سیتوگیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال (Metsulfuron metyl+ sulfosulfuron) در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor)
%A مهدی زاده, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A حسین ثابت زنگنه
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]