پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( مطالعه و بررسی کارایی علف کش توفوردی آ+ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (Caco3) آب )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , نجمه نساری , فرزانه اذریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی +ام سی پی آ آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل مقادیر کاربرد علف کش (0، 1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 میلی لیتر در هکتار)، میزان کربنات کلسیم آب (0،100، 300،600،1000،1500 قسمت در میلیون) و علفهای هرز در (سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز) بودند. سم پاشی در مرحله 6 تا8 برگی علفهای هرز انجام شد و 2 هفته بعد از پاشش درصد بقا و وزن خشک آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش و سختی آب تاثیر معنی داری در رشد و بقای دو علف هرز داشت. با افزایش مقدار کاربرد علفکش رشد و بقای هر دو علف هرز بطور معنی داری کاهش یافت و افزایش سختی آب اثر توفوردی +ام سی پی آ را در کنترل هر دو علف هرز کاهش داد. بیشترین(4/79 و 7/91 درصد ) و کمترین (5/35 و 3/74 درصد) تلفات زیست توده، در بیشترین و کمترین سطح علفکش و کربنات کلسیم به ترتیب در سلمه تره و تاج خروس حاصل شد. حساسیت تاج خروس به کاربرد توفوردی در سطوح مختلف سختی آب بیشتر از سلمه تره بود و افزایش سختی آب، مقدار علف کش لازم برای 50 درصد بازدارندگی رشد(ID50) را در هر دو علف هرز افزایش داد. کمترین (1057 میلی لیتر در هکتار) و بیشترین (2783 میلی لیتر در هکتار) ID50 علفکش برای سلمه تره بترتیب در آب خالص و 1000 قسمت در میلیون کربنات کلسیم و کمترین (559 میلی لیتر در هکتار) و بیشترین (1270 میلی لیتر در هکتار) ID50 علف کش برای تاج خروس بترتیب در 100 و 1500 قسمت در میلیون سختی آب حاصل شد.

کلمات کلیدی

, زیست توده, کیفیت آب, کربنات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035952,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and نساری, نجمه and اذریان, فرزانه},
title = {مطالعه و بررسی کارایی علف کش توفوردی آ+ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (Caco3) آب},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زیست توده، کیفیت آب، کربنات کلسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و بررسی کارایی علف کش توفوردی آ+ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (Caco3) آب
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نساری, نجمه
%A اذریان, فرزانه
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]