پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف‎کش سینوسولفورون در کنترل علف‎های‎هرز )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر سختی آب بر کارایی علف‌کش‌ سینوسولفورون، آزمایشی گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملأ تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش ، شامل مقادیر مختلف کاربرد علف کش سینوسولفورون (0 ، 200، 250، 300، 350 و 400 گرم ماده موثره در هکتار )، غلظت کربنات کلسیم در آب (0،100 ، 300 ، 600 ، 1000 و 1500 قسمت در میلیون) و علف های هرز ( تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره) بودند. سمپاشی در مرحله 6 تا 8 برگی انجام شد. دو هفته پس از سمپاشی، بقاء گیاهان اندازه گیری و و زیست توده اندام‌های هوایی علف‌های‌هرز 35 روز پس از پاشش سم تعیین شد. نتایج نشان دادند که مقدار کاربرد علف‌کش و سختی آب تأثیر معنی داری بر رشد و بقای هر دو علف‌هرز داشتند. افزایش مقدار کاربرد علف‌کش، بقاء و رشد هر دو علف هرز در کاربرد سینوسولفورون با آب خالص کاهش داد. هر چند افزایش سختی آب تأثیری بر کارایی علف‌کش در کنترل تاج خروس نداشت، اما موجب کاهش معنی داری در کنترل سلمه‎تره شد. بر اساس نتایج آزمایش، سلمه تره و تاج خروس در پاسخ به افزایش مقدار کاربرد علف‌کش پاسخ مشابهی داشتند. اما با افزایش درجه سختی آب (غلظت کربنات کلسیم ) تحمل سلمه‌تره به سینوسولفورون بیشتر از تاج خروس بود. افزایش درجه سختی آب شاخص LD50 (مقدار علف کش لازم برای 50 درصد بازدارندگی رشد) را در هر دو علف هرز تغییر داد. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین (5/1485 ، 75/917) و کمترین (6/989 ، 8/786) مقدار LD50 سینوسولفورن بترتیب در سلمه تره و تاج خروس در سطوح 1500 و 0 قسمت در میلیون کربنات کلسیم حاصل شد.

کلمات کلیدی

, سختی آب, کیفیت آب, علف‌کش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035954,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and اذریان, فرزانه and نساری, نجمه},
title = {تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف‎کش سینوسولفورون در کنترل علف‎های‎هرز},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سختی آب، کیفیت آب، علف‌کش، علف‌هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف‎کش سینوسولفورون در کنترل علف‎های‎هرز
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A اذریان, فرزانه
%A نساری, نجمه
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]