پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2013-08-24

عنوان : ( ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , مجید حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به حرکت فیزیکی علف کش در هوا بلافاصله پس از کاربرد آن از منطقه هدف به منطقه غیر هدف بادبردگی علف کش اطلاق می شود. در همین راستا به منظور ارزیابی خسارت بادبردگی علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در سه تکرار بر روی گیاه زراعی نخود اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل دو علف کش گلیفوست + ام سی پی آ در مقادیر کاربرد صفر، 5/0، 1، 5، 10 و 20 درصد غلظت توصیه شده و دو مرحله زمانی 4 تا 6 و 14 برگی نخود بود. نتایج نشان داد که بادبردگی علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ حتی در مقادیر پایین قادر است خسارت قابل توجهی را به رشد نخود وارد سازد، بطوریکه 1 و 5 درصد از مقدار کاربرد توصیه شده علف کش گلیفوست باعث کاهش 27 و 45 درصدی و 1 درصد از مقدار کاربرد توصیه شده علف کش توفوردی+ ام سی پی آ باعث کاهش 45 درصدی زیست توده نخود شد.

کلمات کلیدی

, بادبردگی علف کش ها, رانداپ, صدمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1035960,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and عباسیان, عباس and حیدری, مجید},
title = {ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود},
booktitle = {پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بادبردگی علف کش ها، رانداپ، صدمه محصول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A عباسیان, عباس
%A حیدری, مجید
%J پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2013

[Download]